Validering inom vård och omsorg

Validering inom vård och omsorg

Regional stödstruktur Stockholmsregionen

Vad och varför validering

Vården och omsorgen utvecklas i snabb takt, med fokus på personcentrerad vård och vårdtagarens säkerhet, vilket kräver yrkesverksamma med formell kompetens.

Undersköterska är idag Sveriges största yrkesgrupp och inkluderar medarbetare med formell och icke formell kompetens. Den 1 juli 2023 regleras yrket undersköterska. Ansökan om yrkesbevis kommer att göras hos Socialstyrelsen. I och med regleringen väntas behovet av validering öka för undersköterskor utan formell kompetens och för närliggande yrkeskategorier, såsom för vårdbiträden och stödassistenter.

Allmän information

Vården idag

Vi går en framtid till mötes där fler äldre, nyfödda och barn i skolåldern kommer att ställa krav på resurser av vård och omsorg. Behovet av välutbildad och kompetent arbetskraft till omvårdnadssektorn kommer att öka. Idag är ca 190 000 undersköterskor verksamma inom vård- och omsorg, hälso- och sjukvård. Av dessa beräknas valideringsbehovet till 15 000.

Stockholmsregionen brottas såsom många andra regioner med att balansera upp tillgången av utbildad vård- och omsorgsutbildad arbetskraft i förhållande till efterfrågan. Prioriterade insatser för validering inom vård- och omsorg skulle kunna bidra till snabb omstart och resiliens för regionens näringsliv och till stärkt kompetensförsörjning, både för personer som idag är verksamma inom vård- och omsorg och för personer som önskar yrkesväxla (inrikes/utrikesfödda och ungdomar), inom närliggande yrkesområden samt för personer med utländsk vård- och omsorgsutbildning, som skulle stärka deras ställning på arbetsmarknaden.

validering-vo Dr

SeQF Sveriges referensram för kvalifikationer

Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF) är ett verktyg som bygger på den europeiska referensramen för kvalifikationer (EQF).

SeQF används för att kategorisera olika kvalifikationer för kvalitet, tydlighet och överförbarhet kopplat till läranderesultat. Med hjälp av verktyget kan kvalifikationer från studier och arbetsliv, utifrån ett nationellt och internationellt perspektiv.

En undersköterskeutbildning motsvarar en gymnasieexamen alternativt gymnasial vuxenutbildning och kategoriseras SeQF nivå 4 (EQF nivå 4 – European Qualifications Framework).

i samarbete med