Arbetsgivare och Chefer

Yrkesinformation

Undersköterska är Sveriges vanligaste yrke, där majoriteten av de yrkesverksamma arbetar på vård- och omsorgsboenden, inom hemtjänsten eller hemsjukvården.

I Sverige ökar befolkningen och vi blir allt äldre vilket leder till att vård och omsorgsverksamheter alltid kommer att behöva rekrytera ny personal. Enligt Sveriges kommuner och regioner kommer det att behövas rekryteras ca 14 000 undersköterskor årligen.

Idag är vården och omsorgen kvalificerad och beroende av kompetent personal inom alla verksamheter, både inom akutsjukvården, äldreomsorgen, och funktionsvariationsområdet. Sjuksköterskor och läkare har legitimation för sina yrken. Däremot har titlarna för undersköterskor, mentalskötare, stödassistenter och vårdbiträden inte varit reglerade.

Från den 1 juli 2023 kommer titeln undersköterska regleras. Det innebär att för att ta en anställning som undersköterska kommer det att krävas en formell utbildning till undersköterska. Behovet av formellt utbildade undersköterskor ökar inom såväl akutsjukvården funktionsvariationsområdet och äldreomsorgen, inte minst inom hemtjänsten.

Riksdagen har beslutat att hemtjänstutförare ska erbjuda  en fast omsorgskontakt från och med 1 juli 2022, och från och med 1 juli 2023 blir det ett krav att den som utses till fast omsorgskontakt ska ha yrkestiteln undersköterska (En fast omsorgskontakt i hemtjänsten, Prop. 2021/22:116).

Undersköterskeutbildning erbjuds idag inom gymnasieskolan,  vuxenutbildning eller folkhögskoleutbildning.

Att vårda är ett socialt yrke där det finns ett stort behov av kommunikation och förutom kunskaper från vård- och omsorgsutbildning, krävs goda kunskaper i det svenska språket

Sverige är ett mångkulturellt land, vilket även speglar yrkesverksam personal som arbetar inom vård- och omsorg. Med deras kunskap om andra kulturer och flerspråkighet, är de en stor tillgång.

Skyddad yrkestitel

Från 1 juli 2023 blir yrket undersköterska reglerat. Det innebär att för att få en anställning som undersköterska krävs ett yrkesbevis, som styrker godkänd utbildning, motsvarande godkända betyg i ämnen eller kurser på gymnasienivå eller motsvarande kompetens (HSLF-FS 2023:4, 5 § – 13 §).

Kraven är olika, beroende när man har läst sin utbildning.

Före 1994 (utbildningar utan gymnasiepoäng)

Godkända betyg i vård- och omsorgsämnen och svenska/svenska som andra språk som ingick i, grenar och varianter av vårdlinjen och omvårdnadslinjen, som hade huvudinriktning vård och omsorg/Social servicelinjen/ annan motsvarande utbildning på gymnasienivå

Från 1994 (utbildningar med gymnasiepoäng)

Godkända betyg i 1 240 poäng vård- och omsorgsämnen och minst 80 poäng svenska/svenska som andra språk.

Från 1 juli 2023 (utbildningar med gymnasiepoäng)

Godkända betyg i 1 350 poäng vård- och omsorgsämnen, 100 poäng svenska/svenska som andra språk och 50 poäng samhällskunskap.

validering-vo Dr

Den som redan har en tillsvidareanställning som undersköterska den 1 juli 2023, kommer att få behålla sin titel under en övergångsperiod på 10 år. Under denna period har personen möjlighet att ansöka om bevis att fortsätta använda titeln. Bevis ska ansökas från Socialstyrelsen.

För den person som saknar formell utbildning, men har yrkeserfarenhet från arbetslivet, så kan hen ansöka om validering.

Validering

Validering innebär en strukturerad bedömning, värdering och dokumentation samt erkännande av kunskaper och kompetens. Validering är en process som pågår i flera steg till exempel kartläggningar, insamlande av dokument, intervjuer samt teoretiska och praktiska övningar. Validering inom vård- och omsorg baseras i denna stödstruktur på Vård- och omsorgscolleges nationella riktlinjer för validering. En validering inom vård- och omsorg leder därmed i slutet av valideringsprocessen till en formell prövning gentemot betygsskalans samtliga kunskapskrav för den/de kurser som valideras.

Validering kan påbörjas hos arbetsgivaren alternativt hos en utbildningsanordnare men måste avslutas hos en utbildningsanordnare.

Genom validering kan utbildningstiden för anställd personal förkortas. Samtidigt blir det en kompetenshöjning både för individen och verksamheten.

Validering kan pågå en längre period vilket innebär att validanden måste vara motiverad. Att validera en hel utbildning är inte lämpligt, men för personer med lång yrkeserfarenhet, utan formell eller komplett utbildning kan det vara av intresse att validera några av Vård och
omsorgsprogrammets kurser. Det kan bli inspirerande för validanden att genom valideringsprocessen få ett erkännande av de kunskaper man redan har i form av godkända betyg samt känna lust att vidareutvecklas i sitt yrke.

Efter validering är det vanligt att det kan behövas kompletterande utbildning för att uppnå de poäng som krävs för undersköterska. Hur lång tid de studierna tar beror på antalet kurser som är kvar och hur studierna kommer att bedrivas. Som arbetsgivare är det viktigt att avsätta tid för studier för medarbetaren för att öka möjligheten för medarbetaren att klara sina studier.

validering-vo

Vem ansvarar för validering?​

Den som redan har en tillsvidareanställning som undersköterska får behålla sin titel till och med den 30 juni 2033. Därefter blir det olagligt att inneha titeln utan ”bevis för rätten att använda yrkestiteln undersköterska från Socialstyrelsen”

Som chef måste man se över sina medarbetares formella kompetenser för att se om de räcker för att ansöka om bevis. Det kan behövas hjälp av en utbildningsanordnare alternativt en studie- och yrkesvägledare att se över sina medarbetares formella kompetenser.

Inför införandet av titeln är det viktigt att medarbetarna får information och därefter är det den enskilde medarbetaren som ska ansöka om bevis från Socialstyrelsen.

Validering och utbildning sker inom kommunal vuxenutbildning, alternativt så kan arbetsgivare köpa utbildning från utbildningsverksamheter där skolan har egen betygsrätt.

Medarbetaren kan själv söka utbildning via den kommunala vuxenutbildningen i kommunen där personen är skriven. Utbildningen kan medarbetaren göra antingen i klassrum alternativt på distans och den sker vanligtvis på heltid. Att studera i kommunal vuxenutbildning är CSN-berättigat vilket gör att medarbetaren kan vara tjänstledig för att klara studierna. 

 

Personer med utländsk utbildning

För de som har en utbildning från ett annat land som kanske motsvarar en undersköterskeutbildning, kan få sin utbildning bedömd av Socialstyrelsen från och med 1 juli 2023 (reglerade yrken) eller Universitets och Högskolerådet, UHR (oreglerade yrken).

Då ska de ta kontakt med Socialstyrelsen eller UHR. Där kan hen få hjälp att få sin utbildning bedömd. Informationen finns på deras hemsidor.

Om personens betyg motsvarar kurser som ingår i vård och omsorgsprogrammet behöver de inte läsa de kurserna.

Om personen inte har några betyg tillgängliga så kan hen i stället påbörja en validering och på det sättet få sina kunskaper validerade.

validering-vo

Undersköterska

Kurser som ingår i yrkespaket undersköterska från och med 1 juli 2021  skolverket.se

Använd motsvarandelistan för äldre utbildningar. I Skolverkets föreskrifter finns information om när gamla kurser motsvarar nya kurser (i Gy 2011). Dessa innehåller även bestämmelser om hur betygen enligt den gamla betygsskalan ska omvandlas i de fall flera gamla kurser motsvarar en eller flera nya kurser. 

Vårdbiträde

Kurser som ingår i yrkespaket vårdbiträde från och med 1 juli 2021 Dok (skolverket.se)

Stödassistent

Stödassistent är idag den vanligaste titeln för personer som arbetar inom funktionsvariationsområdet. Inom området att arbeta med stöd, service eller omsorg till personer med funktionsvariationer är det inte reglerat vilka utbildningar som är önskvärda, men i Socialstyrelsen allmänna råd SOSFS 2014:2 rekommenderas antingen gymnasieprogrammen Vård- och omsorgsprogrammet eller Barn- och fritidsprogrammet. Det reviderade Vård- och omsorgsprogrammet ger behörighet att arbeta som stödassistent. För personer med äldre utbildningar är det önskvärt att personen åtminstone bör har läst kurserna Specialpedagogik 1 och 2 och Hälsopedagogik.

I Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2014:2) framgår vilka kurser från Vård- och omsorgsprogrammet eller Barn- och fritidsprogrammet som rekommenderas för att uppnå de kompetenser som personal bör ha för att arbeta inom funktionsvariationsområdet.

Forum Carpe är en kommunsamverkan inom funktionsvariationsområdet i Stockholms län. De har tagit fram yrkeskrav som är önskvärda för att ha en relevant kompetens inom området.

validering-vo

För mer information, var god och kontakta oss. ​

Frågor medarbetare

Att en titel är skyddad innebär att bara vissa får använda dem i yrkesverksamhet. Den 15 juni 2021 röstade Sveriges riksdag igenom att Undersköterska ska bli en skyddad titel. Genom att reglera titeln blir det tydligt vilka kvalifikationer som krävs i yrket och samt att alla med titeln har samma kunskaper. För att få använda titeln som undersköterska krävs utbildning från gymnasieskolans nya vård och omsorgsprogrammet.

Att göra en validering innebär att du får ett papper på vad du har för kunskaper och färdigheter idag. En validering kan innebära att du får ett stärkt självförtroende genom din att dina kunskaper och erfarenheter synliggörs och dokumenteras. Det finns inga krav att göra prövningar för betyg när man startat en validering. Men genom att bli medveten om sina kunskaper kan bli motiverande at gå vidare både med prövningar och kanske utbildning.

Du måste ha flera års erfarenhet av arbete inom vård och omsorg. Det gör inget vilken verksamhet du arbetat inom. Det kan vara hemtjänst, funktionsvariationsområdet, äldreomsorg eller regional sjukvård.

Inom vissa branscher kan det gå att göra en validering på ett annat språk än svenska. Men det gäller de branscher där det inte krävs formella betyg.

Om du vill validera för att få betyg för att få den skyddade titeln undersköterska så måste valideringen och prövningen göras på svenska, eftersom det är en svensk gymnasieutbildning. För att läsa på gymnasiet krävs betyg i Svenska grundläggande, alternativt svenska som andra språk grundläggande. Du bör ha goda kunskaper i svenska så att du kan muntligt och skriftligt besvara frågor.

Eftersom arbetet är ett socialt yrke där det ingår mycket kommunikation både med patienter, vårdtagare, kollegor och anhöriga är det viktigt att ha god svenska. Däremot så är det en fördel att kunna flera språk.

Det går inte att i förhand veta hur lång tid en validering tar. Det beror på vilka förutsättningar och erfarenheter. Det kan ta allt mellan 5-20 dagar, ibland längre tid än så.

Nej en validering ger dig en bild av vilka kunskaper och färdigheter du har idag. Men under tiden ni genomför valideringen kan du få uppgifter som du ska redogöra för muntligt och skriftligt och dessa uppgifter kan vara underlag för betyg. För att få ett fullständigt betyg måste du göra prövningar utifrån centralt kursinnehåll och kunskapskrav. Detta görs på en skola tillsammans med en lärare.

Det är inte att rekommendera att validera hela utbildningen om man inte har några vårdutbildningar sedan tidigare. En undersköterskeutbildning är ungefär 1 och ett halvt år och det ingår ca 15 olika kurser med varierat innehåll.

Det är viktigt att du är motiverad och att du har ett mål för din validering.

Du behöver inte läsa på något, meningen är att vid valideringen upptäcka vad du kan idag. Det är bra om du samlar på dig alla dina intyg och betyg. Även mindre kurser eller utbildningar som du gjort på din fritid kan vara av intresse.