Utbildningsanordnare, studie- och yrkesvägledare

Validig är en digital plattform med syfte att förenkla valideringsprocessen och vänder sig till utbildare som arbetar med validering. 

Yrkesinformation

Undersköterska är Sveriges vanligaste yrke. Där majoriteten av de yrkesverksamma arbetar på vård- och omsorgsboenden, inom hemtjänsten eller hemsjukvården. I Sverige ökar befolkningen och vi blir allt äldre vilket leder till att vård och omsorgsverksamheter alltid kommer att behöva rekrytera ny personal. Enligt Sveriges kommuner och regioner kommer det att behövas rekryteras ca 14 000 undersköterskor årligen.

Idag är vården och omsorgen kvalificerad och i beroende av kompetent personal inom alla verksamheter, både inom akutsjukvården, äldreomsorg och funktionsvariationsområdet.

 Sjuksköterskor och läkare har legitimation för sina yrken. Däremot har titlarna för undersköterskor, mentalskötare, stödassistenter och vårdbiträden inte varit reglerade. 

Från den 1 juli 2023 kommer titeln Undersköterska regleras. Det innebär att för att ta en anställning som undersköterska kommer det att krävas en undersköterskeutbildning.

Behovet av formellt utbildade undersköterskor ökar, inom akutsjukvården, äldreomsorgen, funktionsvariationsområdet och inte minst inom hemtjänsten. Riksdagen har beslutat att hemtjänstutförare ska erbjuda  en fast omsorgskontakt från och med 1 juli 2022, och från och med 1 juli 2023 blir det ett krav att den som utses till fast omsorgskontakt ska ha yrkestiteln undersköterska (En fast omsorgskontakt i hemtjänsten, Prop. 2021/22:116).

Undersköterskeutbildningen sker idag inom gymnasieskolan, vuxenutbildning eller folkhögskola.

Att vårda är ett socialt yrke där det finns ett stort behov av kommunikation och förutom kunskap från vård- och omsorgsutbildning, krävs goda kunskaper i det svenska språket.

Sverige är ett mångkulturellt land, vilket även speglar yrkesverksam personal som arbetar inom vård- och omsorg. Med deras kunskap om andra kulturer och flerspråkighet, är de en stor tillgång.

Skyddad yrkestitel

Från 1 juli 2023 blir yrket undersköterska reglerat. Det innebär att för att få en anställning som undersköterska krävs ett yrkesbevis, som styrker godkänd utbildning, motsvarande godkända betyg i ämnen eller kurser på gymnasienivå eller motsvarande kompetens (HSLF-FS 2023:4, 5 § – 13 §).

Kraven är olika, beroende när man har läst sin utbildning.

Före 1994 (utbildningar utan gymnasiepoäng)

Godkända betyg i vård- och omsorgsämnen och svenska/svenska som andra språk som ingick i, grenar och varianter av vårdlinjen och omvårdnadslinjen, som hade huvudinriktning vård och omsorg/Social servicelinjen/ annan motsvarande utbildning på gymnasienivå

Från 1994 (utbildningar med gymnasiepoäng)

Godkända betyg i 1 240 poäng vård- och omsorgsämnen och minst 80 poäng svenska/svenska som andra språk.

Från 1 juli 2023 (utbildningar med gymnasiepoäng)

Godkända betyg i 1 350 poäng vård- och omsorgsämnen, 100 poäng svenska/svenska som andra språk och 50 poäng samhällskunskap.

validering-vo Dr

Den som redan har en tillsvidareanställning som undersköterska den 1 juli 2023, kommer att få behålla sin titel under en övergångsperiod på 10 år. Under denna period har personen möjlighet att ansöka om bevis att fortsätta använda titeln. Bevis ska ansökas från Socialstyrelsen.

För den person som saknar formell utbildning, men har yrkeserfarenhet från arbetslivet, så kan hen ansöka om validering.

Validering

Med validering avses en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering och dokumentation samt ett erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur de förvärvats” (2010:800 skollagen). I Valideringsdelegationens rapport från 2019, finns förslag till en förändring av skollagen som kommer innebära att huvudmannen i kommunal vuxenutbildning måste erbjuda en elev validering. Förslaget röstades igenom i Riksdagen i juni 2022, och börjar gälla från 1 januari 2023.

Validering är en process som pågår i flera steg till exempel kartläggningar, insamlande av dokument, intervjuer samt teoretiska och praktiska övningar. Validering inom vård- och omsorg baseras i denna stödstruktur på Vård- och omsorgscolleges nationella riktlinjer för validering. En validering inom vård- och omsorg leder därmed i slutet av valideringsprocessen till en formell prövning gentemot betygsskalans samtliga kunskapskrav för den/de kurser som valideras.

En elev som har kunskaper och erfarenheter från Vård och omsorgsarbete bör ges möjlighet att validera hela kurser eller delar av kurser.

Genom att känna till elevens befintliga kunskaper, kompetens, behov och förutsättningar, kan utbildningsanordnaren erbjuda en individuellt utformad utbildning och då kan utbildningstiden förkortas.

Om det efter valideringen har framkommit att validanden har de kunskaper och färdigheter som krävs i en eller flera kurser kan läraren erbjuda eleven att göra en prövning gentemot betyg i stället för att läsa hela kursen i reguljär utbildning. Prövningen ska göras hos utbildningsanordnaren och göras utifrån hela det centrala innehållet och kunskapskraven för kursen/kurserna. Det är viktigt att skolor utarbetar rutiner för validering så att processen blir likvärdig en genomförd utbildning.

Att validera elever tar tid och kan innebära utmaningar för utbildningsordnare eftersom det kan leda till att revideringar av den individuella studieplanen som sedan ska godkännas av kommunen eleven bor i.

Som utbildare finns det möjlighet att erbjuda en orienteringskurs för till exempel validering (Förordning (2011:1108 kap 2 § 6) om vuxenutbildning).

Undersköterska

Kurser som ingår i yrkespaket undersköterska från och med 1 juli 2021  skolverket.se

Använd motsvarandelistan för äldre utbildningar. I Skolverkets föreskrifter finns information om när gamla kurser motsvarar nya kurser (i Gy 2011). Dessa innehåller även bestämmelser om hur betygen enligt den gamla betygsskalan ska omvandlas i de fall flera gamla kurser motsvarar en eller flera nya kurser. 

Vårdbiträde

Kurser som ingår i yrkespaket vårdbiträde från och med 1 juli 2021 Dok (skolverket.se)

Stödassistent

Stödassistent är idag den vanligaste titeln för personer som arbetar inom funktionsvariationsområdet. Inom området att arbeta med stöd, service eller omsorg till personer med funktionsvariation är det inte reglerat vilka utbildningar som är önskvärda, men i Socialstyrelsen allmänna råd SOSFS 2014:2 rekommenderas antingen gymnasieprogrammen Vård- och omsorgsprogrammet eller Barn- och fritidsprogrammet. Det nya vård- och omsorgsprogrammet ger behörighet att arbeta som stödassistent. 

För personer med äldre utbildningar är det önskvärt att personen bör har läst kurserna Specialpedagogik 1 och 2 och Hälsopedagogik. I Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2014:2) framgår vilka kurser från Vård- och omsorgsprogrammet eller Barn- och fritidsprogrammet som rekommenderas för att uppnå de kompetenser som personal bör ha för att arbeta inom funktionsvariationsområdet. 

Forum Carpe är en kommunsamverkan inom funktionsvariationsområdet i Stockholms län. De har tagit fram yrkeskrav som är önskvärda för att ha en relevant kompetens inom området.

validering-vo
validering-vo

Planeringsstöd motsvarandelistan

Vård och omsorgsprogrammet har förändrats och utvecklats under de senaste åren. Från 1 juli 2021 antogs en reviderad utbildning som innebar en stor förändring av kursinnehållet i utbildningen.

För personer som har en äldre utbildning och som saknar de poäng som behövs för att få titeln undersköterska måste man göra en bedömning utifrån de kurser personen läst innan man planerar en validering alternativt utbildning.

Det viktiga är att det innehåller kurser som är relevanta yrkeskurser som är inriktade mot arbetsområdet undersköterska.

Gamla kurser i kursiv stil

Vård- och omsorgsarbete 1, 200 p
Omvårdnad 1, 100 p och Social omsorg 1, 100 p

Vård- och omsorgsarbete 2, 150 p
Omvårdnad 2, 100 p och Social omsorg 2, 100 p

Medicin 1, 150 p
Anatomi 1, 50 p och Omvårdnad 1, 100 p

Medicin 2, 100 p
Anatomi 2, 50 p och Omvårdnad 2, 100 p

Akutsjukvård, 200 p
Hälso- och sjukvård 1 och 2, 100 + 100 p

Specialpedagogik 1 100 p 
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1, 100 p

Specialpedagogik 2 100 p 
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2, 100 p

Samhällsbaserad psykiatri
Ingen motsvarighet, innehållet ligger i nya Psykiatri 1 och 2

Eftersom det gäller 1350 poäng är det viktigt när man ser över vilka kurser som ska läsas att man inte väljer en kurs där poängen inte kan räknas.

validering-vo
validering-vo

Stödverktyg

Skolverket har tagit fram en digital valideringsutbildning som vänder sig till studie- och yrkesvägledare, lärare, handläggare, administratörer som arbetar med vägledning, kartläggning, antagning eller bedömning av kompetens. Utbildningen omfattar 16 timmar och ger en helhetsbild av validering och möjlighet till fördjupning i kartläggnings- och bedömningsarbetet.

Fördjupad valideringsutbildning erbjuds även på distans på olika lärosäten, i samarbete med Skolverket, motsvarande 7,5 högskolepoäng. Skolverkets utbildning utgör bas för den fördjupade valideringsutbildningen, med fokus på kartläggning och bedömning kopplat till teori och vetenskap. 

Skolverket har även tagit fram ett verktyg för studie- och yrkesvägledare för planering av gymnasieexamen inom komvux, vilket inkluderar Verktyget Planera din examen inom komvux på gymnasial nivå och Motsvarandelistan.

Metodstöd validering

Metodmaterialet för validering inom vård- och omsorg, utgår i denna stödstruktur utifrån Vård- och omsorgscolleges nationella riktlinjer för validering, som baseras på direktiv från Skollagen (2010:800) och Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning.

Metodmaterialet är kvalitetssäkrat för likvärdighet och samsyn, och valideringsprocessens olika moment utgår ifrån bedömning gentemot gymnasiekursernas nationella mål, centralt innehåll, kunskapskrav och hela betygsskalan.

Metodmaterialet finns tillgängligt att ladda ned utan kostnad för certifierade utbildningsanordnare. För parter som inte är certifierade finns materialet att tillgå, för en kostnad om 2000 kr.

Metodmaterialet finns även i digitaliserad form (Validig), där respektive utbildningsanordnare betalar en årlig licensavgift om 3600 kr för certifierade utbildningsanordnare respektive 7 200 kr för ocertiferade parter.

Vård- och omsorgscollege har även tagit fram en grundläggande föreläsning om validering inom vård- och omsorg, och som illustrerar hur det digitalt framtagna metodmaterialet kan användas.

För mer information, var god och kontakta oss. ​

Frågor medarbetare

Att en titel är skyddad innebär att bara vissa får använda dem i yrkesverksamhet. Den 15 juni 2021 röstade Sveriges riksdag igenom att Undersköterska ska bli en skyddad titel. Genom att reglera titeln blir det tydligt vilka kvalifikationer som krävs i yrket och samt att alla med titeln har samma kunskaper. För att få använda titeln som undersköterska krävs utbildning från gymnasieskolans nya vård och omsorgsprogrammet.

Att göra en validering innebär att du får ett papper på vad du har för kunskaper och färdigheter idag. En validering kan innebära att du får ett stärkt självförtroende genom din att dina kunskaper och erfarenheter synliggörs och dokumenteras. Det finns inga krav att göra prövningar för betyg när man startat en validering. Men genom att bli medveten om sina kunskaper kan bli motiverande at gå vidare både med prövningar och kanske utbildning.

Du måste ha flera års erfarenhet av arbete inom vård och omsorg. Det gör inget vilken verksamhet du arbetat inom. Det kan vara hemtjänst, funktionsvariationsområdet, äldreomsorg eller regional sjukvård.

Inom vissa branscher kan det gå att göra en validering på ett annat språk än svenska. Men det gäller de branscher där det inte krävs formella betyg.

Om du vill validera för att få betyg för att få den skyddade titeln undersköterska så måste valideringen och prövningen göras på svenska, eftersom det är en svensk gymnasieutbildning. För att läsa på gymnasiet krävs betyg i Svenska grundläggande, alternativt svenska som andra språk grundläggande. Du bör ha goda kunskaper i svenska så att du kan muntligt och skriftligt besvara frågor.

Eftersom arbetet är ett socialt yrke där det ingår mycket kommunikation både med patienter, vårdtagare, kollegor och anhöriga är det viktigt att ha god svenska. Däremot så är det en fördel att kunna flera språk.

Det går inte att i förhand veta hur lång tid en validering tar. Det beror på vilka förutsättningar och erfarenheter. Det kan ta allt mellan 5-20 dagar, ibland längre än så. 

Nej en validering ger dig en bild av vilka kunskaper och färdigheter du har idag. Men under tiden ni genomför valideringen kan du få uppgifter som du ska redogöra för muntligt och skriftligt och dessa uppgifter kan vara underlag för betyg. För att få ett fullständigt betyg måste du göra prövningar utifrån centralt kursinnehåll och kunskapskrav. Detta görs på en skola tillsammans med en lärare.

Det är inte att rekommendera att validera hela utbildningen om man inte har några vårdutbildningar sedan tidigare. En undersköterskeutbildning är ungefär 1 och ett halvt år och det ingår ca 15 olika kurser med varierat innehåll.

Det är viktigt att du är motiverad och att du har ett mål för din validering.

Du behöver inte läsa på något, meningen är att vid valideringen upptäcka vad du kan idag. Det är bra om du samlar på dig alla dina intyg och betyg. Även mindre kurser eller utbildningar som du gjort på din fritid kan vara av intresse.