Vad och varför validering?​

Vården och omsorgen utvecklas i snabb takt, med fokus på personcentrerad vård och vårdtagarens säkerhet, vilket kräver yrkesverksamma med formell kompetens.

Undersköterska är idag Sveriges största yrkesgrupp och inkluderar medarbetare med formell och icke formell kompetens. Den 1 juli 2023 regleras yrket undersköterska. Ansökan om yrkesbevis kommer att göras hos Socialstyrelsen. I och med regleringen väntas behovet av validering öka för undersköterskor utan formell kompetens och för närliggande yrkeskategorier, såsom för vårdbiträden och stödassistenter.

validering-vo
validering-vo

Med validering avses en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering och dokumentation samt ett erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur de förvärvats (Skollagen 2010:800).

Stödstrukturen för validering inom vård- och omsorg har finansierats med hjälp av regionala utvecklingsmedel från Region Stockholm och vänder sig till arbetsgivare och chefer, vård- och omsorgspersonal, arbetssökande, utbildningsanordnare och studie- och yrkesvägledare.

 Validering inom vård- och omsorg baseras i denna stödstruktur på Vård- och omsorgscolleges nationella riktlinjer för validering. 

I samarbete med